Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

panopticumlc
panopticumlc
5244 59ef 500
Reposted fromDennkost Dennkost viastonerr stonerr

April 13 2017

panopticumlc

April 12 2017

panopticumlc
panopticumlc
W końcu musimy sobie uświadomić, iż źródłem cierpienia jest nadzieja, ona bowiem zamienia krótkotrwałą przyjemność w długotrwałe piekło.
— Pema Chödrön
Reposted fromstonerr stonerr
panopticumlc
4087 787f
Reposted fromkukka kukka viastonerr stonerr

April 10 2017

panopticumlc
Reposted fromlamborg lamborg viastonerr stonerr
panopticumlc
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier

April 09 2017

panopticumlc
5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viastonerr stonerr

April 08 2017

panopticumlc
porysu..

April 06 2017

7866 5ecf
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
panopticumlc
Tego nie było..
o czym się nie mówiło.
Chcący być szczery,
patrzy w oczy cztery.
— iA

April 05 2017

panopticumlc
Odpocznijmy
Połóżmy się
Zapomnijmy
panopticumlc
panopticumlc
I zepsuty świat.
panopticumlc
Zespułem.
panopticumlc

April 04 2017

panopticumlc
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
panopticumlc
7174 3d2b
Reposted frompyysia pyysia viastonerr stonerr
panopticumlc
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viamay29th may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl