Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

panopticumlc
18:58
Reposted fromdobby dobby viamodalna modalna
panopticumlc
18:57

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
panopticumlc
18:57
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viamodalna modalna
panopticumlc
18:52
panopticumlc
05:04
Zfetowane baką, 
płyną myśli mi...
— .jA
Reposted byjointskurwysynnewlifeloading
panopticumlc
02:25
Snuje pisze potworze,
co zmienia w trzy kropki słowa.
— .jA
panopticumlc
02:07
Przepis: przepisuje.
panopticumlc
01:12
Złe myśli,
coś się przyśni.
Wszystko pryśni,
gdy się to pomyśli.
— .jA
panopticumlc
01:07
Oczy między ziemią a niebem.
Spoglądają na zegar z nadzieją,
że te wskazówki,
coś tutaj zmienią.
— .jA
panopticumlc
01:03
panopticumlc
00:56
Mówiła że ciszej już nie będzie.
A zrobiła tak że zamieniła,
wszystko co było na cisze.
panopticumlc
00:50
Mówią że znają.
Myślą niech mają.
Zmyślą niech trwają.
— jA.
panopticumlc
00:44
Życie to nie 'raj.'
'Raj' to: "Umieraj".
— .jA
panopticumlc
00:42
panopticumlc
00:41
panopticumlc
00:39
Byłem, będę,
zmiany z błędem,
znamion Jestem!

— jA
panopticumlc
00:27
Tym czym stałem,
w takim ciałem,
jakim chciałem.


— .jA

July 08 2017

panopticumlc
02:33
3678 3bf4 500
I..w.. Prze.Stworzach.¡
panopticumlc
02:32
3655 8ec8 500
panopticumlc
02:31
3648 a502 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl